REGULAMIN
           xv POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
            Pocztówka Bożonarodzeniowa Banku Spółdzielczego”                                
                                                                                                                                                                  
I ORGANIZATORZY
- Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie 
- Bank Spółdzielczy w Czyżewie 
II CELE KONKURSU
- rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży
- podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych
- umiejętne wykorzystanie środków i technik plastycznych
   -     umiejętne wykorzystanie logo instytucji                                                                                                                                        
III WARUNKI:                                                                                                                 
-uczestnikami są dzieci i młodzież zamieszkująca                                                                                      
powiat wysokomazowiecki                                                                                   
- kategorie wiekowe:                                                                                       
I- przedszkolaki
II- uczniowie kl. I-III
III-uczniowie kl. IV-VI
IV-uczniowie gimnazjum i liceum
 
- obowiązkowe wykorzystanie logo BS Czyżew!( może być 
wykonane własnoręcznie lub wydrukowane i naklejone na pocztówkę)
- format prac płaski:A4 lub A3 ( prosimy o wykonanie tylko pierwszej strony 
pocztówki bez zgięcia kartki na połowę)
                                                                                                                                                                                                       
 
Każda praca powinna być opisana:
imię i nazwisko ,klasa
szkoła , telefon
imię i nazwisko nauczyciela
 
*  Instytucje oświaty ( szkoły) przeprowadzają eliminacje na szczeblu szkolnym i typują 10 prac z każdej kategorii wiekowej. 
* Instytucje kultury ( ośrodki kultury) typują ze wszystkich kategorii wiekowych ogółem 15 prac.
 
Termin nadsyłania prac 27 listopada 2015 r. na adres:
GMINNY OŚRODEK KULTURY
18- 220 CZYŻEW-OSADA
ul. Mazowiecka 34
tel. 86 2755 269
 
IV INFORMACJE DODATKOWE:
- organizatorzy powołują Komisję, która w każdej kategorii
przyzna nagrody, wyróżnienia i dyplomy
- nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów,
-osoby nagrodzone i wyróżnione powiadomimy telefonicznie
 
UWAGA!
- wystawa prac oraz wręczenie nagród
odbędzie się dnia 11 grudnia 2015r. 
o godz.  9.00 w budynku GOK
- logo banku:
 
 
 
 
 
Do góry ↑